Process

Thiết bị chúng tôi xử lý

Đa số những đơn hàng mà chúng tôi nhận được từ các doanh nghiệp sẽ bao gồm cả các thiết bị điện tử có thể và không thể tái sử dụng. Công việc của chúng tôi là nhanh chóng đánh giá xem thiết bị nên được tái sử dụng hay tái chế. Việc tái sử dụng các thiết bị điện tử mang lại nhiều lợi ích cho môi trường hơn; do đó, chúng tôi cung cấp các dịch vụ nâng cấp (refurbishment), tái bố trí thiết bị (redeployment) và bán lại thiết bị (resell) để tối ưu hóa tiềm năng tái sử dụng của chúng. REMANn chủ động đi đầu trong việc cải tiến công nghệ tái chế. Chúng tôi đầu tư vào các thiết bị mang lại hiệu quả cao hơn và giảm thiểu lượng khí thải trong quá trình sản xuất sau này.

REMANn ITAD Service Flow

image
image

We Can Help

Learn more about how REMANn works with clients to achieve the best results

© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.