Tất cả thông tin về tên thiết bị, model, mã số tài sản, nhãn hiệu, số sê-ri, tình trạng vận hành, tình trạng phần cứng...sẽ được ghi lại và báo cáo. Việc kiểm tra đánh giá được xử lý theo yêu cầu đánh giá giá trị, sau đó sẽ có báo cáo kiểm tra và chẩn đoán chi tiết.