Tái sử dụng để giảm chi phí vận hành là phương cách nhiều doanh nghiệp/tổ chức lựa chọn. Đây là lựa chọn không chỉ giúp giảm tải về tài chính cho doanh nghiệp/tổ chức mà còn là giúp giảm lượng rác thải ra môi trường. REMANn cung cấp quy trình chuẩn giúp quý khách hàng tái bố trí lại thiết bị trong chính doanh nghiệp/tổ chức của mình hoặc tại các địa điểm được lựa chọn với các thiết bị được nâng cấp đảm bảo vận hành tốt, kéo dài được thời gian sử dụng và giá trị mang lại của thiết bị.